top of page

Penger er ikke alt - men er gjerne årsaken til resten!

15. jan. 2024

Innløsning, prisregulering og verdifastsettelse

Innløsning, prisregulering og verdifastsettelse er blant de hyppigste temaene vi får henvendelser om fra våre medlemmer. Tomtefesterforbundet (TFF) har derfor i sakens anledning bestemt seg for å utgi en egen veileder til støtte for medlemmene. Å produsere en veileder som er robust nok tar tid.


Mens du venter, kan du «kose deg» med en domsavslutning i Agder lagmannsrett.


Vi sakser fra lovdata:


Saken gjelder regulering av festeavgifter for boligtomter, skjønn etter tomtefesteloven § 15 sjette ledd.


Grunneierne fremmet krav om regulering av festeavgiftene for 70 eiendommer i et boligfelt. Festekontraktene var inngått 1976-1985 og hadde hittil vært regulert på grunnlag av endringer i konsumprisindeksen. Grunneierne krevde festeavgiftene fastsatt på grunnlag av tomteverdien etter det såkalte engangsløftet og viste særlig til Rt-2015-421 Grimstvedt. I tingretten fikk grunneierne medhold.


Festerne krevde overskjønn og gjorde blant annet gjeldende at det ikke «tvilløst» var avtalt regulering på annet grunnlag enn konsumprisindeksen.


Lagmannsretten kom imidlertid til at skjønnet måtte nektes fremmet etter skjønnsprosessloven § 26. Etter festekontraktene kunne partene kreve regulering hvert 10. år. Avgiftene hadde relativt nylig vært regulert for de fleste eiendommene. Lagmannsretten kom til at grunneierne ikke hadde rett til å kreve regulering overfor alle festere uavhengig av intervallet som var avtalt. Som følge av det, var de materielle vilkårene for å fremme skjønnet etter tomtefesteloven § 15 sjette ledd ikke oppfylt


Hele dommen finner du her: https://lovdata.no/dokument/LASIV/avgjorelse/la-2023-27294 

bottom of page