top of page
Kunnskapsbank (FAQ)
Uenighet om takst

"Vi er uenig i den takst som grunneier har lagt frem og har rekvirert en annen takstmann.

Hva gjør vi dersom vi nå får en lavere verdi enn den førstnevnte?
Svar: Da krever du din takst lagt til grunn, eventuelt bruker denne som forhandlingsgrunnlag.

Engangsløft eller ikke

​" Av min kontrakt går det frem at ved fornyelse av avtalen kan "hver av partene kreve full revisjon av festeavgiften etter prisnivå i distriktet".  Kan grunneier kreve engangsløftet, eller kan jeg kreve og fortsette på samme vilkår som tidligere?"
Svar: Den ordlyden du nevner har vært tolket av domstolene slik at det er hjemmel for et engangsløft etter råtomtverdien når kontrakten kommer opp for fornyelse.
 
" Min kontrakt løp ut i 2010, kan grunneier nå kreve et engangsløft ?"
Svar: Siden kontrakten din gikk ut i 2010 er det hjemmel for å foreta en regulering av festeavgiften. Dette gjelder selv om det er gått mer enn tre år siden kontrakten utløp, da treårsfristen gjelder for kontrakter som løper ut senere enn 1. juli 2015.

Rettigheter overfor grunneier

​"Hytten vår er omringet av flere store grantrær. For å få luft rundt hytten, bør en del av dem felles. Hvilke rettigheter har jeg ovenfor grunneieren?"
Svar: Du har rett til å felle trær på din festetomt som om du hadde vært grunneier, men du må betale for fellingen selv og ordne det praktiske.

"Kan grunneier ta seg til rette på tomten uten å gi beskjed til fester?"
Svar: Nei, det kan han ikke. Fester har stort sett de samme rettigheter som om han var eier. Grunneier kan derfor f.eks. ikke kjøre over festetomten uten samtykke, eller anlegge innretninger på festetomten hvis dette ikke er hjemlet i festekontrakten eller særskilt avtalt med fester.

Landbruksunntaket

​"Hvilken dokumentasjon kan jeg kreve når grunneier påberoper seg landbruksunntaket?"
Svar: Grunneier har en ubetinget plikt til å dokumentere overfor fester at landbruksunntaket kommer til anvendelse. Dersom grunneier nekter, vil det bli nødvendig å gå rettens vei.

Vilkår ved fornyelse

​"Min festekontrakt skal fornyes etter 50 år. Jeg er inneforstått med at festeavgiften vil øke, men kan grunneier også endre andre forhold i festekontrakten?"
Svar: Den opprinnelige festekontrakten skal videreføres på samme vilkår, bortsett fra en regulering av festeavgiften.

Manglende svar på henvendelser

​"Vi har sendt krav om innløsning og venter fortsatt på svar på vår henvendelse. Hva gjør vi?"
Svar: Tomtefesteloven inneholder dessverre ingen frist for grunneier til å svare på innløsningskravet. Vi ser ofte grunneiere som unnlater å svare, og hvor eneste mulighet for å få svar er ved å gå til retten.

Krav om innløsning

"Må krav om innløsning av tomten sendes rekommandert?"
Svar: Strengt tatt er det ikke nødvendig med en rekommandert sending, lovkravet er at det sendes et skriftlig krav. Men for bevisets skyld er det fornuftig å sende brevet rekommandert.  ​

Rettigheter ved overdragelse

"Dersom et tomtefeste med påstående frititdsbolig overdras til nye eiere, vil nye eiere ha innløsningsrett på samme måte som tidligere festere?"
Svar: Ny fester vil ha samme rett som tidligere fester til innløsning.

Omkostninger ved innløsning

"Grunneier forlanger at jeg betaler alle omkostninger i forbindelse med innløsning. Har han belegg for dette?"
Svar: Etter loven skal fester betale alle omkostninger ved innløsning, som oppmåling og dokumentavgift. ​

Når kan jeg kreve innløsning?

"Min festekontrakt ble inngått i 1997 og er på 80 år. Når kan jeg kreve innløsning?"
Svar: Etter tomtefesteloven kan innløsning først kreves etter 30 års varighet. Det betyr at innløsning først kan kreves av deg i 2027. Varsel om dette må sendes grunneier ett år før.

En tenkende figur
bottom of page