top of page

Ekspropriasjon

19. feb. 2024

Du fryser på ryggen og frykter tap når du hører ordet ekspropriasjon!

Eiendomsbransjens eget nettsted, estate.no, omtaler leietaker og festers stilling ved ekspropriasjon og slår fast følgende:


Ekspropriasjon av fast eiendom vil ofte ramme andre rettighetshavere enn grunneieren. Særlig praktisk er det om eiendommen som eksproprieres er leid ut eller festet bort. Spørsmålene som oppstår i den forbindelse, som går på leietakers/festers ekspropriasjonsrettslige vern, er ikke løst i tomtefesteloven eller noen annen lov. Det kan derfor være vanskelig for rettighetshaver å navigere i det juridiske landskapet, slår artikkelens forfatter Henriette Lyngholt fast.


Artikkelen redegjør spesielt for hovedprinsippene som gjelder i erstatningsutmålingen.

Resten finner du her: https://www.estatenyheter.no/leietaker-og-festers-stilling-ved-ekspropriasjon/403780


Tomtefesterforbundet vil ta med temaet som et av flere vi ønsker å sette søkelys på.


Følg med som medlem, meld deg inn her https://xreg.no/innmelding/tff.

bottom of page