top of page

Den lille (store) forskjellen

22. aug. 2023

Skillet mellom feste til bolig, fritidshus og næring

Tomtefesteloven har flere regler som er gitt for å verne om festere av bolighus og fritidshus. Bl.a. gir loven slike festere rett til å innløse tomten etter en viss tid, rett til å forlenge kontrakten når den utløper, samt at det er gitt restriksjoner for grunneiers adgang til å regulere festeavgiften. I disse tilfellene overstyrer tomtefesteloven det som er avtalt i festekontraktene.


Annerledes er det for festekontrakter som knytter seg til næring og andre formål enn bolig/ fritidshus. Her vil det fremdeles være kontrakten som i hovedsak avgjør partenes rettigheter og plikter i festeforholdet.


Det er derfor av stor betydning å avgjøre om et festeforhold er beskyttet av vernereglene eller ikke.


I denne artikkelen behandles bl.a. følgende temaer:

– Hva menes med «bolighus» og «fritidshus»?

– Bolighus og fritidshus som ikke er vernet fordi de benyttes i næring

– Tomter/hus som benyttes til flere formål

– Endret bruk av festetomten etter at kontakten ble inngått


Du kan lese hele artikkelen her https://www.dalan.no/skillet-mellom-feste-til-bolig-fritidshus-og-naering-andre-formal/


Artikkelen, som er meget informativ, er ført i pennen og publisert via advokatfirmaet Dalan. Tomtefesterforbundet (TFF) gjør for ordens skyld oppmerksom på at Dalan ikke er en av våre samarbeidende virksomheter (forholdet er imidlertid ikke ekskluderende).


TFF vil imidlertid peke på at skillet mellom bolig, fritidshus og næring utfordres ved utstrakt og fleksibel bruk av hjemmekontor. I Tvedestrand snakker de nå om deltidsinnbyggere. Forholdet er økende.


Tenk gjennom dette og søk råd om kontraktens konsekvenser hvis du føler at dette treffer deg. Våre advokater tilbyr våre medlemmer gratis første konsultasjon og rabattert pris på videre arbeid. Bruk denne lenken https://sak.tomtefeste.org/ og beskriv din situasjon.


Ikke medlem? Meld deg inn via www.tomtefeste.org. Medlemskap koster 500 kroner pr. år. Rimeligere sent på året.

bottom of page