top of page

Årsberetning 2019

27. mai 2020

Utdrag av styrets årsberetning for 2019

Årets landsmøte måtte dessverre avlyses, på linje med mange andre tilsvarende arrangementer. Styret har derfor på eget initiativ besluttet å fortsette arbeidet etter det arbeidsprogrammet som ble besluttet på forrige landsmøte. Styret vil også arbeide aktivt for å rekruttere nye medlemmer til styret. 


 Utdrag fra styrets beretning for 2019 fram til landsmøtet april 2020

Det er fortsatt vanskelig å få inn stoff om tomtefeste i media. Saken har liten politisk oppmerksomhet, noe som også preger medias interesse for saken. Et hederlig unntak er en artikkel i VG 5. oktober som belyser godt forskjellige problemstillinger med tomtefeste. Artikkelen er gjengitt på hjemmesiden vår.


Styrets fokus i perioden har vært

 • Oppfølging av initiativ for å få nedsatt et utvalg som skal se på virkningene av lovendringene i 2015

 • Initiativ mot justisdepartementet for en vurdering av unntakene for innløsning (§34).


Arbeidet med å fremme saken i Stortinget.

Vi er kommet til enighet med Lene Vågslid (AP), som er leder av justiskomiteen, at hun vil fremme et representantforslag, et såkalt Dok 8 forslag, i Stortinget med tanke på å få nedsatt et utvalg for vurdering av lovendringen i 2015 og eventuelle andre uheldige sider ved loven. TFF vil i denne anledningen bistå fremskaffe relevant underlag til et slikt dokument. Planen er følgende


 • Møte med Tomtefesteforbundet og tomtefestealliansen

  • Formålet er å forankre de konkrete temaene og tiltakene vi skal jobbe for. Vi ser for oss et offentlig utvalg for i hovedsak å vurdere:

   • Å forby inngåelse av nye festeavtaler og legge til rette for avvikling av eksisterende festeavtaler.

   • Å fjerne det såkalte landbruksunntaket og andre unntak, slik at alle festere får rett til å innløse.

   • Å regulere verdsettelse av tomteverdi (evt. rundskriv, forskrift eller standard fastsatt av bransjen).


 • Møte med Arbeiderpatrtiet.

  • Formål er å forankre Aps forståelse av våre temaer, å forstå det politiske spillerommet og motta alle innspill til våre temaer og tiltak.

   

 • Møter med representanter for de sentrale politiske partiene (antatt KrF, H, V, FrP)

  • Formålet er å skape forståelse for de problemene partene møter i det praktiske liv og våre utvalgte temaer, samt å sondere muligheten for et omforent vedtak og videre prosess.

 

Målet er å fremlegge et underlag til et Dok 8 forslag før sommerferien. Gitt dagens situasjon er framdriften usikker. Koronasituasjonen har gjort at vi har mistet en del tid og det kan hende saken først kan fremmes i høstsesjonen.


Unntakene mht innløsningsretten

Unntakene i loven mht rett til innløsning av festetomter er et stadig tilbakevendende tema. Mest kjent i denne sammenhengen er landbruksunntaket. Unntakene har sitt utspring i lovens §34.


Vårt første innspill ble oversendt departementet i mars 2019. Endelig, formelt svar kom først 12.2.2020, knappe 11 måneder etter vår første henvendelse. Som oppfølging av saken, møtte vi statssekretær Thor Kleppen Sættem 25. juni 2019, uten at dette satte fart i saken. Vi tok da et initiativ overfor stortingsrepresentant Lene Vågslid som oversendte et brev til justisministeren for å tvinge fram et svar. Svaret er gjengitt på hjemmesiden vår 15. november 2019. Så kom da formelt svar fra den 3. justisministeren i denne perioden, 12.2.2020.


Både svaret i november og brev av 12.2.2020 konkluderte med at departementet ikke har planer om å gjøre noe med saken. Justisminister Monica Mæland skriver:


«Jeg vil takke for viktige innspill på et krevende felt med sterke interessemotsetninger. Temaet tomtefeste er blitt behandlet i flere omganger, og det har vært krevende å finne løsninger som avveier ulike hensyn på en god møte. Jeg har derfor ikke konkrete planer om endringer av tomtefesteloven, men har merket meg innspillene og vil ta dem med meg i det videre arbeidet med tomtefestelovgivningen.»


Med dette som bakteppe, vil vi arbeide videre med dette gjennom det nevnte dok 8 forslaget.


En seier i Høyesterett

De siste par årene har det vært gjentakende angrep på taket på lovlig festeavgift. I juni 2019, avsa Høyesterett dom i den såkalte «Øvre Ullern» saken.  TFF støttet festerne i denne saken med et eget prosesskriv. Festerne vant saken og vår advokat Arvid Dahm skriver på hjemmesiden vår at


«Høyesterettsdommen betyr at festerne må kunne påberope seg høyestebeløpet ved fastsettelse av festeavgift. Det vil si at festere hvor festeforholdet etter festekontrakten går ut 2019, under ingen omstendighet bør akseptere en festeavgift for fornyelser i 2019 som overstiger kr 12 612 per dekar (og heller ikke over 2% av råtomtverdien).


Unntak ved at høyestebeløpet settes til side kan teoretisk tenkes, men da må det dreie seg om helt ekstraordinære tilfeller.»

bottom of page